Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu svetnaradi.com

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je společnost OSTROH, spol. s r.o., se sídlem Veselská 341, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh, IČ: 16361709, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, ve vložce 2647, a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese svetnaradi.com
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II. Uzavření kupní smlouvy
1. Internetová adresa svetnaradi.com obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Uvedené ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
2. Prodávající je oprávněn objednané zboží dodat i prostřednictvím jiného dodavatele.
3. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména:
- objednávané zboží
- způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží
4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a změna vložených údajů. Po odeslání objednávky jsou údaje prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, která je součástí objednávky.
5. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky.
6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícímu na jeho uvedenou adresu elektronické pošty.
7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

III. Cena zboží a platební podmínky
1. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující hradit:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „kupní cena“).
3. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostí platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

IV. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující má právo v souladu s ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí nebo ode dne převzetí první dodávky zboží jedná-li se o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, bez udání důvodu.
2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
3. Prodávající je oprávněn provést ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
4. Ve lhůtě 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.
5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V. Přeprava a dodání zboží
1. Místem dodání je adresa uvedená v elektronické objednávce.
2. Zboží je dodáno převzetím zboží kupujícím.
3. Prodávající se zavazuje dodat zboží v nejkratším možném termínu, nejpozději 14 dnů od odeslání objednávky.

VI. Odpovědnost za vady, záruka
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku.
2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny.

VII. Ochrana osobních dat
1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při respektování povinnosti správce dle §5 zákona č. 101/2000 Sb.
VIII. Mimosoudní řešení sporů, kontrolní orgány
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
4. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Platnost změny obchodních podmínek je dnem jejich zveřejnění na www.svetnaradi.com.
2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné vůči kupujícímu dnem potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím.
3. Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách www.svetnaradi.com podléhají autorským právům a nesmějí být kopírovány či jinak užívány bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.
4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30. dubna 2016.

Certifikace
Doprava

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím